Regulamin organizacyjny

wydarzeń edukacyjno – informacyjnych (tzw. mini pikników) organizowanych na terenie placówek oświatowych województwa kujawsko – pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko – mazurskiego w ramach projektu pn.
„Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu”

 1. Wydarzenia edukacyjno – informacyjne zwane dalej mini piknikami organizowane są w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu”.
  Projekt realizowany jest w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.
  Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG a także z dofinansowania Budżetu Państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Tilia” w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce od stycznia 2022 do grudnia 2023 roku. Organizacja mini pikników przewidziana jest od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku.
 3. Celem projektu jest budowanie poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko, podniesienie poziomu świadomości oraz wiedzy ekologicznej a także kształtowanie postaw ekologicznych w zakresie zmian klimatu i zagrożeń z tym związanych.
 4. Regulamin dotyczy organizacji 20 wydarzeń edukacyjno – informacyjnych tzw. mini pikników na terenie placówek oświatowych.
 5. Planuje się, że każde wydarzenie/ mini piknik trwać będzie min. 5 godzin zegarowych.
 6. Planuje się, że w każdym wydarzeniu/ mini pikniku średnio udział weźmie ok. 100 uczniów (łącznie w 20 wydarzeniach min. 2000 uczniów).
 7. W działaniu wziąć udział mogą placówki oświatowe zlokalizowane na terenie następujących województw: kujawsko – pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko – mazurskiego.
 8. Udział placówek oświatowych w projekcie, a także organizacja wydarzenia edukacyjnego/ mini pikniku jest bezpłatna. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i nie pobiera żadnych opłat od odbiorców działania i nie dysponuje środkami finansowymi na ewentualny wynajem terenu pod wydarzenie.
 9. Rekrutacja placówek odbywać się będzie poprzez stronę projektu www.stopzmianomklimatu.org.pl
 10. Organizacja mini pikniku na terenie placówki oświatowej poprzedzona być musi:
  – przesłaniem wypełnionej karty zgłoszenia znajdującej się na stronie projektu www.stopzmianomklimatu.org.pl w zakładce „Mini pikniki.
  Karta sporządzona została w postaci formularza on-line.
 11. Przesłanie karty nie jest jednoznaczne z przyjazdem i organizacją mobilnych warsztatów na terenie placówki oświatowej.
 12. Spośród kart napływających do biura, organizator (Stowarzyszenie „Tilia”) wybierze 20 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko – mazurskiego na terenie, których zorganizuje wydarzenie edukacyjno – informacyjne/ mini piknik.
 13. Na decyzję przyjazdu ma wpływ kolejność napływających zgłoszeń. Dodatkowo pod uwagę brana będzie lokalizacja placówki a także ilość odbiorców.
 14. W przypadku pozytywnej decyzji nawiązany zostanie kontakt telefoniczny z koordynatorem zdarzenia w celu ustalenia szczegółów wizyty.
 15. Wydarzenie edukacyjne/ mini piknik może zostać zorganizowany na zewnątrz, np. na boisku lub terenie zielonym należącym do placówki oświatowej, a w przypadku brzydkiej pogody np. w sali gimnastycznej lub holu.
  Uwaga! Montaż stanowiska wymaga podłączenia do prądu.
 16. W skład mobilnego stoiska ekologicznego wchodzić będzie:
  – samochód dostawczy typu transit, namioty, stoły, siedziska, a także następujące stanowiska:
  – stanowisko nr 1 pn. „ Ekosystemy wodne i lądowe”
  – stanowisko nr 2 pn. „Mokradła są ważne – co to są usługi ekosystemowi”
  – stanowisko nr 3 pn. „Gra planszowa – Niska emisja”
  – stanowisko nr 4 pn. „Reklama dobrych dla środowiska i zdrowia ludzi nawyków. Warsztaty edukacyjno-plastyczne”
  – stanowisko nr 5 stanowiące właściwy escape room.
 17. Grupa biorąca udział w mini pikniku, na terenie danej placówki oświatowej, która najszybciej, rozwiąże zagadkę escape roomu, otrzyma nagrodę – upominek w postaci sprzętu sportowego.
 18. Podczas wydarzenia edukacyjnego/ mini pikniku wybrani uczniowie szkoły, wspólnie z przedstawicielem Stowarzyszenia, posadzą na jej terenie młode drzewko. Drzewko, oznaczone zostanie tabliczką z nazwą projektu i źródłem finansowania. Na miejscu sadzenia wykonane zostanie pamiątkowe zdjęcie.
 19. Koordynator mini pikniku, wyznaczony przez Dyrektora placówki, wskaże miejsce, w którym drzewko zostanie posadzone przez uczniów.
 20. Każda placówka biorąca udział w wydarzeniu edukacyjnym/ mini pikniku otrzyma pamiątkowy dyplom.
 21. Mobilne warsztaty obsługiwane są przez wykwalifikowany personel z wyższym wykształceniem, posiadający doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu zajęć, warsztatów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży, akcji, kampanii w zakresie ekologiczno – przyrodniczym.
 22. Za przygotowanie terenu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń itp. odpowiedzialny jest podmiot zapraszający, w osobie koordynatora wyznaczonego przez Dyrekcję placówki oświatowej.
 23. Plan wyjazdów zostanie zamieszczony na stronie projektu www.stopzmianomklimatu.org.pl.